Senarai Nama Surah – Format Carian

Jika anda ingin mencari artikel atau solusi berkaitan Surah tertentu, boleh taip nama surah dengan format berikut untuk memudahkan carian

1) Al-Faatihah
2) Al-Baqarah
3) A-li’Imraan
4) An-Nisaa’
5) Al-Maaidah
6) Al-An’aam
7) Al-A’raaf
8) Al-Anfaal
9) At-Taubah
10) Yunus
11) Hud
12) Yusuf
13) Ar-Ra’d
14) Ibrahim
15) Al-Hijr
16) Al-Nahl
17) Al-Israa’
18) Al-Kahfi
19) Maryam
20) Taha
21) Al-Anbiyaa’
22) Al-Hajj
23) Al-Mu’minuun
24) An-Nuur
25) Al-Furqaan
26) Asy-Syu’araa’
27) An-Naml
28) Al-Qasas
29) Al-‘Ankabuut
30) Ar-Ruum
31) Luqman
32) As-Sajdah
33) Al-Ahzaab
34) Saba’
35) Faatir
36) Yaa Siin
37) As-Saaffaat
38) Saad
39) Az-Zumar
40) Ghaafir
41) Fussilat
42) Asy-Syuura
43) Az-Zukhruf
44) Ad-Dukhaan
45) Al-Jaathiyah
46) Al-Ahqaaf
47) Muhammad
48) Al-Fath
49) Al-Hujuraat
50) Qaaf
51) Adz-Dzaariyaat
52) At-Tuur
53) An-Najm
54) Al-Qamar
55) Ar-Rahmaan
56) Al-Waaqi’ah
57) Al-Hadiid
58) Al-Mujaadalah
59) Al-Hasyr
60) Al-Mumtahanah
61) As-Saff
62) Al-Jumu’ah
63) Al-Munaafiquun
64) At-Taghaabun
65) At-Talaaq
66) At-Tahriim
67) Al-Mulk
68) Al-Qalam
69) Al-Haaqqah
70) Al-Ma’aarij
71) Nuh
72) Al-Jinn
73) Al-Muzzammil
74) Al-Muddaththir
75) Al-Qiaamah
76) Al-Insaan
77) Al-Mursalaat
78) An-Naba’
79) An-Naazi’aat
80) ‘Abasa
81) At-Takwiir
82) Al-Infitaar
83) Al-Mutaffifiin
84) Al-Insyiqaaq
85) Al-Buruuj
86) At-Taariq
87) Al-A’laa
88) Al-Ghaasyiyah
89) Al-Fajr
90) Al-Balad
91) Asy-Syams
92) Al-Lail
93) Adh-Dhuha
94) Ash-Syarh
95) At-Tiin
96) Al-‘Alaq
97) Al-Qadr
98) Al-Bayyinah
99) Az-Zalzalah
100) Al-‘Aadiyaat
101) Al-Qaari’ah
102) At-Takaathur
103) Al-‘Asr
104) Al-Humazah
105) Al-Fiil
106) Quraisy
107) Al-Maa’uun
108) Al-Kauthar
109) Al-Kaafiruun
110) An-Nasr
111) Al-Masad
112) Al-Ikhlaas
113) Al-Falaq
114) An-Naas